The Nutri Reset

Terms and Conditions

Inhoud Algemene Voorwaarden The Nutri Reset

1. Bedrijfsgegevens​

2. Definities

3. Toepasselijkheid

4. Aanbieding en offerte

5. Overeenkomst

6. Uitvoering Overeenkomst

8. Prijzen

9. Betalingsvoorwaarden

10. Verhindering

11. Opzegging

12. Intellectueel eigendomsrecht

13. Aansprakelijkheid

14. Beleid bij Klachten

15. Privacy en gegevens van consumenten

16. Overmacht

17. Conversie

18. Nawerking

19. Strijdige clausules

20. Niet naleving Algemene Voorwaarden

21. Toepasselijk recht

22. Forumkeuze

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van The Nutri Reset. In eerste instantie wijst The Nutri Reset alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kun je geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

1. Bedrijfsgegevens

‘The Nutri Reset’ is gevestigd aan de ’s Gravenweg 242 te Nieuwerkerk aan den IJssel, postcode 2911 CL. ‘The Nutri Reset’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder The Nutri Reset met nummer 89793080. Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kun je ons via de onderstaande gegevens bereiken: info@thenutrireset.nl.

2. Definities

- Dag: kalenderdag;

- Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtisten voor of ten behoeve van een cliënt verricht. Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die orthomoleculair therapeuten verrichten. Werkzaamheden die betrekking hebben op energetisch morfologische bloedtesten.

- Cliënt: persoon aan wie een Product of Dienst verleend wordt;

- Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

- The Nutri Reset: verkoper en behandelaar zoals weergegeven in artikel 1;

- Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Product afneemt van Verkoper, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;

- Product: zaken zoals aangegeven op de website of in de praktijk locatie van Behandelaar, bestemd voor verkoop;

- Praktijk: de fysieke locatie van Behandelaar, waar Producten aangeboden worden, Diensten verleend en werkzaamheden worden verricht.

- Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Verkoper en Consument of Behandelaar en Cliënt tot stand komt;

- Partijen: Behandelaar en Client tezamen genoemd, Verkoper en Consument tezamen genoemd;

- Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van ‘The Nutri Reset’ zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ‘The Nutri Reset’ en Cliënt. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van ‘The Nutri Reset’ niet van toepassing.

2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.

3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen ‘‘The Nutri Reset’’ en Consument en ‘The Nutri Reset’ en Cliënt.

4. Aanbieding en offerte

1. ‘The Nutri Reset’ doet een aanbod op de website.

2. Het aanbod zoals op de website omschreven.

3. Prijsopgave gedaan op de website zijn inclusief btw.

4. Het door de ‘The Nutri Reset’ gemaakte aanbod is opgesteld aan de hand van informatie die door consument zijn verstrekt.

5. Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen ‘The Nutri Reset’ en Cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.

2. Pas na schriftelijk akkoord tussen ‘The Nutri Reset’ en Cliënt zal ‘The Nutri Reset’ overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.

3. Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail verstuurd.

4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.

5. Beoordeling van de vraag of ‘The Nutri Reset’ te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan ‘The Nutri Reset’. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Consument verstrekte gegevens.

6. Uitvoering Overeenkomst

1. ‘The Nutri Reset’ staat ervoor in dat een geleverde Dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door ‘The Nutri Reset’ geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan ‘The Nutri Reset’.

2. ‘The Nutri Reset’ voert de Overeenkomst uit met de gegevens informatie van de Cliënt.

3. Wanneer Cliënt ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door ‘The Nutri Reset’, kan Cliënt geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door ‘The Nutri Reset’ immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.

4. ‘The Nutri Reset’ zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

7. Levering

1. Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Consument het volledige aankoopbedrag te voldoen.

2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat het Product wordt verzonden.

3. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het (/de) Product(en) voldaan te worden.

4. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument aangegeven adres. ‘The Nutri Reset’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.

5. Resultaten van de bloedtest kunnen 4 tot 5 weken duren.

8. Prijzen

1. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld op de website van ‘The Nutri Reset’ dan wel het aanbod van ‘The Nutri Reset’.

2. ‘The Nutri Reset’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

3. De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de winkelwagen van de website aan Consument getoond.

of

4. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst van ‘The Nutri Reset’ dan wel het aanbod/offerte van ‘The Nutri Reset’. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd zonder dat Consument hiervan op de hoogte is gesteld.

5. ‘The Nutri Reset’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

9. Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘‘The Nutri Reset’’ een betalingstermijn van 30 Dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de Cliënt moet zijn binnengekomen op het aangegeven rekeningnummer.

2. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 30 Dagen na factuurdatum, wordt er een betalingsherinnering gestuurd.

3. Zolang de Cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij Cliënt. Onder de kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten..

10. Verhindering

1. Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij ‘The Nutri Reset’ hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 24 uur van tevoren via sms te geschieden.

2. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

3. Indien door de Cliënt niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, zoals bepaald in artikel 13.1 dan is de cliënt verplicht tot het vergoeden van de afspraak.

4. ‘The Nutri Reset’ is te allen tijde gerechtigd om afspraken met Cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.

11. Opzegging

1. ‘The Nutri Reset’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandelingen en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk maakt of de behandeling naar verwachting van ‘The Nutri Reset’ niet tot het gewenste resultaat leidt. De Cliënt wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van een dergelijke situatie.

2. Cliënt behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk maakt of de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot het gewenste resultaat leidt. Client stelt de ‘The Nutri Reset’ hier tijdig van op de hoogte.

12. Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle door ‘The Nutri Reset’ geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van ‘The Nutri Reset’.

2. Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ‘The Nutri Reset’.

3. Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële schade.

13. Aansprakelijkheid

1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van ‘The Nutri Reset’ en - indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.

2. Indien ‘The Nutri Reset’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Indien ‘The Nutri Reset’ aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ‘The Nutri Reset’ bepaalde bedrag.

4. ‘The Nutri Reset’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘The Nutri Reset’ is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. ‘The Nutri Reset’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘The Nutri Reset’ aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘The Nutri Reset’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

7. ‘The Nutri Reset’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

8. In geen geval is ‘The Nutri Reset’ aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) ‘The Nutri Reset’.

9. ‘The Nutri Reset’ is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘The Nutri Reset’.

14. Beleid bij klachten

1. Cliënt of Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Cliënt of Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

2. ‘The Nutri Reset’ zal na bekendmaking van de klacht zo snel mogelijk contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.

3. Cliënt of Consument dient ‘The Nutri Reset’ altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.

4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van ‘The Nutri Reset’.

15. Privacy en gegevens van Consumenten

‘The Nutri Reset’ conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

16. Overmacht

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor ‘The Nutri Reset’ ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is ‘The Nutri Reset’ niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

2. ‘The Nutri Reset’ heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.

3. Indien ‘The Nutri Reset’ een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

17. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

18. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

19. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

20. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Cliënt of Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft ‘The Nutri Reset’ het recht om te weigeren verdere Diensten voor Cliënt uit te voeren.

21. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Cliënt of Consument en ‘The Nutri Reset’, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

22. Forumkeuze

De rechtbank Rotterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft ‘The Nutri Reset’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres.

info@thenutrireset.nl

English